allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner I dessa villkor avses:

Ångerperiod: den tidsperiod inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt; Konsument: fysisk person som inte handlar i yrkesmässigt syfte och ingår ett avtal på distans med näringsidkaren; Dag: kalenderdag; Långsiktig transaktion: avtal på distans avseende en serie av produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller mottagningsförpliktelse är tidsbegränsad; Hållbart medium: varje medel som möjliggör för konsumenten eller näringsidkaren att lagra personligt riktad information på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från avtalet på distans inom ångerperioden; Näringsidkare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter; Avtal på distans: avtal där, inom ramen för en av näringsidkaren organiserad försäljningsmetod på distans av produkter och/eller tjänster, endast används en eller flera tekniker för kommunikation på distans fram till avtalsslutet; Teknik för kommunikation på distans: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsument och näringsidkare samtidigt befinner sig på samma plats. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor från näringsidkaren.

Artikel 2 - Företagets identitet

Företagsnamn: Trendywebshop

Företagets adress: 

land: Nederländerna 

stad: Valkenswaard

gata och nummer: Eindhovenseweg 58 B2

E-postadress: Trendywebshop@hotmail.com

Handelsregister: 90609360

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje avtal som ingås på distans och beställningar mellan företagaren och konsumenten.

Innan avtalet på distans ingås, kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta av praktiska skäl inte är möjligt kommer det att anges innan avtalet på distans ingås att de allmänna villkoren finns att tillgå hos företagaren och att de på begäran från konsumenten kommer att sändas kostnadsfritt så snart som möjligt.

Om avtalet på distans ingås elektroniskt, kan texten i dessa allmänna villkor i avvikelse från det föregående stycket och innan avtalet på distans ingås göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den enkelt kan lagras av konsumenten på ett hållbart medium. Om detta av praktiska skäl inte är möjligt kommer det att anges innan avtalet på distans ingås var de allmänna villkoren elektroniskt kan tas del av och att de på begäran från konsumenten kommer att sändas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

I händelse av att det, utöver dessa allmänna villkor, också gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor, tillämpas det andra och tredje stycket analogt, och konsumenten kan i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis är ogiltiga eller ogiltigförklaras, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt giltiga och den berörda bestämmelsen ersätts omedelbart genom ömsesidig överenskommelse av en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga sträckningen.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas "i enlighet med andan" i dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innebörden av en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i enlighet med andan" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under villkor, kommer detta tydligt att anges i erbjudandet.

Erbjudandet är inte bindande. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och noggrann beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av konsumenten. Om företagaren använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är indikativa och kan inte leda till skadestånd eller upplösning av avtalet.

Bilder av produkter är en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna. Företagaren kan inte garantera att de visade färgerna exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller information så att det är klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till acceptansen av erbjudandet. Detta inkluderar särskilt:

 • priset inklusive skatter;
 • eventuella fraktkostnader;
 • hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för det;
 • om ångerrätt är tillämplig eller inte;
 • betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;
 • perioden för acceptans av erbjudandet eller den period där företagaren garanterar priset;
 • beloppet för distanskommunikationsavgifter om kostnaderna för användningen av distanskommunikationstekniken beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
 • om avtalet arkiveras efter att det har ingåtts och i så fall hur det kan nås av konsumenten;
 • hur konsumenten, före ingåendet av avtalet, kan kontrollera och eventuellt korrigera de uppgifter han har lämnat i samband med avtalet;
 • eventuella andra språk än nederländska där avtalet kan ingås;
 • uppförandekoder som företagaren har åtagit sig och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt; och
 • den minimala varaktigheten för distansavtalet vid en lång transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyper.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de därmed föreskrivna villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart via elektronisk väg mottagandet av accepten av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt vidtar företagaren lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av data och ser till att det finns en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Inom ramen för lagliga bestämmelser kan företagaren ta reda på om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser och av alla de fakta och omständigheter som är relevanta för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren har goda skäl att inte ingå avtalet på grundval av denna undersökning har han rätt att motiverat vägra en beställning eller begäran eller att koppla särskilda villkor till utförandet.

Företagaren kommer att bifoga följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligt eller på ett sätt som kan lagras av konsumenten på ett hållbart medium på ett tillgängligt sätt: a. besöksadressen för företagarens anläggning där konsumenten kan vända sig med klagomål; b. villkoren för och sättet att utöva ångerrätt, eller en tydlig meddelande om att ångerrätten inte gäller; c. information om garantier och befintlig service efter köpet; d. de uppgifter som anges i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, om företagaren inte redan har tillhandahållit dessa uppgifter till konsumenten före genomförandet av avtalet; e. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en varaktighet av mer än ett år eller är av obegränsad varaktighet.

I fall av en lång transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås under suspensiva villkor av tillräcklig tillgänglighet för de berörda produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att frånträda avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna ångerperiod börjar dagen efter att konsumenten har mottagit produkten eller en förevisad representant som tidigare har angetts och gjorts känd för företagaren av konsumenten.

Under ångerperioden kommer konsumenten att handskas noggrant med produkten och förpackningen. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att kunna bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningarna som tillhandahålls av företagaren.

När konsumenten önskar använda sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. Meddelandet om ånger ska göras av konsumenten genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom en bevis på sändning.

Om kunden inte har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter utgången av perioderna som nämns i punkt 2 och 3, är köpet bindande.

Artikel 7 - Kostnader vid ånger

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt är kostnaderna för att returnera produkterna konsumentens ansvar.

Om konsumenten har betalat en summa kommer företagaren att återbetala denna summa så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Detta förutsätter dock att produkten redan har återtagits av webbutiksinnehavaren eller att ett överlägset bevis på fullständig returnering kan presenteras.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivningen i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren har klart angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före ingåendet av avtalet.

Undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter: a. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer; b. som tydligt är av personlig karaktär; c. som av sin natur inte kan returneras; d. som snabbt kan förstöras eller åldras; e. vars pris är bundet till fluktuationer på den finansiella marknaden som företagaren inte har någon inverkan på; f. för lösa tidningar och tidskrifter; g. för ljud- och videoinspelningar samt datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten. h. för hygienprodukter vars försegling har brutits.

Undantag från ångerrätten är endast möjligt för tjänster: a. gällande logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på en specifik datum eller under en viss period; b. vars leverans har påbörjats med uttryckligt samtycke från konsumenten innan ångerperioden har löpt ut; c. gällande vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den i erbjudandet angivna giltighetsperioden kommer priserna för de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, med undantag för prisändringar som ett resultat av förändringar i momssatserna.

I avvikelse från föregående punkt kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är bundna till fluktuationer på den finansiella marknaden och där företagaren inte har någon inverkan, med variabla priser. Denna bindning till fluktuationer och det faktum att eventuellt angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.

Prisökningar inom 3 månader efter avtalens ingående är endast tillåtna om de är följden av lagstiftning eller föreskrifter.

Prisökningar från och med 3 månader efter avtalens ingående är endast tillåtna om företagaren har förhandlat fram detta och: a. de är resultatet av lagstiftning eller föreskrifter; eller b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med dagen då prisökningen träder i kraft.

De i produkter eller tjänster erbjudna priserna inkluderar moms.

Alla priser är föremål för tryckfel och felaktig sättning. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryckfel och felaktig sättning. Vid tryckfel och felaktig sättning är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt felaktigt pris.

Artikel 10 - Överensstämmelse och Garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de i erbjudandet angivna specifikationerna, med rimliga krav på duglighet och/eller användbarhet samt med de gällande lagstiftningarna och/eller statliga föreskrifterna vid tidpunkten för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar företagaren också att produkten är lämplig för andra än normala ändamål.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande gentemot företagaren enligt avtalet.

Eventuella brister eller felaktigt levererade produkter måste meddelas företagaren skriftligt inom 14 dagar efter leverans. Returnering av produkter måste göras i originalförpackningen och i nyskick.

Företagarens garantiperiod överensstämmer med tillverkarens garantiperiod. Företagaren är emellertid aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje individuell tillämpning av konsumenten, eller för eventuella råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

 • Konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller genom tredje part;
 • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats oaktsamt eller är i strid med företagarens instruktioner och/eller behandlats på förpackningen;
 • Den bristande kvaliteten helt eller delvis beror på föreskrifter som regeringen har eller kommer att införa avseende naturen eller kvaliteten på de använda materialen.

Artikel 11 - Leverans och Utförande

Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och utförandet av beställningar av produkter.

Som leveransadress gäller den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra godkända beställningar med lämplig hastighet, men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen fördröjs eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras kommer konsumenten att meddelas detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. I sådana fall har konsumenten rätt att avbryta avtalet utan kostnad och rätt till eventuell skadestånd.

I händelse av uppsägning enligt föregående stycke kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter uppsägningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer företagaren att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leveransen kommer det att klart och begripligt meddelas om en ersättningsprodukt levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsprodukter. Kostnaderna för eventuell returfrakt bekostas av företagaren.

Risk för skador och/eller förlust av produkter vilar på företagaren fram till leveransen till konsumenten eller en förutbestämd och företagen känd representant, såvida inte uttryckligen annat har avtalats.

Artikel 12 -Varaktiga transaktioner: Varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning Konsumenten kan när som helst säga upp en avtal som ingåtts för obestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, med beaktande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad. Konsumenten kan när som helst säga upp en avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, vid avtalstidens slut med beaktande av avtalade uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad. Konsumenten kan säga upp avtalen som nämns i de föregående punkterna:

 • när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
 • åtminstone på samma sätt som de ingicks av konsumenten;
 • alltid med samma uppsägningstid som företagaren har avtalat för sig själv.

Förlängning Ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tid. I avvikelse från det föregående får ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av dagliga, vecko- och månadstidningar och tidskrifter förlängas tystlåtet för en bestämd tid på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid förlängningens slut med en uppsägningstid på högst en månad. Ett avtal som ingåtts för bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får bara förlängas tystlåtet för obestämd tid om konsumenten kan säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagliga, vecko- och månadstidningar och tidskrifter. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagliga, vecko- och månadstidningar och tidskrifter (prova på- eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tystlåtet och avslutas automatiskt efter prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte skälighet och god sed motsätter sig uppsägning före den överenskomna varaktighetens slut.

Artikel 13 - Betalning

Om inte annat har avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig att betala vara betalda inom 7 arbetsdagar efter att ångerrätten enligt artikel 6 punkt 1 har börjat gälla. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen på avtalet. Konsumenten har skyldighet att omedelbart meddela företagaren om felaktigheter i de angivna eller angivna betalningsuppgifterna. Vid konsumentens uteblivna betalning har företagaren, förutom lagliga begränsningar, rätt att debitera de rimliga kostnader som tidigare meddelats konsumenten.

Artikel 14 - Klagomålsprocessen

Klagomål angående genomförandet av avtalet måste lämnas inom 7 dagar och vara fullständigt och tydligt beskrivna när konsumenten har upptäckt bristerna. Klagomål ska lämnas till näringsidkaren.

Klagomål som lämnats in till näringsidkaren besvaras inom 14 dagar från och med mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver längre behandlingstid kommer näringsidkaren att svara inom den 14-dagarsperioden med ett mottagningsbevis och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom samförstånd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet. Ett klagomål påverkar inte näringsidkarens skyldigheter om inte näringsidkaren skriftligen meddelar något annat. Om ett klagomål anses vara berättigat av näringsidkaren kommer näringsidkaren, efter eget val, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

På avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor är endast nederländsk lag tillämplig, även om konsumenten är bosatt utomlands.